Skip to main content
Articole

Ordonanța de urgență nr. 29/2020

În contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea COVID-19 și având în vedere impactul major al acestui coronavirus asupra mediului economic
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.


Pe scurt:
I.    Au fost aduse modificări Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, reglementat de OUG nr. 110/ 2017, printre care:

(i)    Creșterea procentului de garantare acoperit de stat din valoarea creditului acordat IMM-urilor pînă la maximum 80%, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor si întreprinderilor mici in valoare de pana la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%  

(ii)     Subvenționarea, de către Ministerul Finanțelor Publice, a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit acordate IMM-urilor pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții în procente de100%, potrivit unei scheme de ajutor de minimis ce urmează a fi implementată de Ministerului Finanțelor Publice. Perioada de acordare a subvenției se întinde de la momentul acordării creditului și poate dura până la 31 martie 2021, cu posibilitate de prelungire pentru următorii 2 ani în condițiile în care creșterea economică estimată se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020.

(iii)    Creșterea duratei maxime a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru la 36 luni, acestea putând fi prelungite cu maximum 36 luni.

II.    În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut de Codul Fiscal pentru plata impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport, respectiv pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

III.    În ceea ce privește O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale:

  • a fost prelungit până la data de 31 iulie 2020 termenul prevăzut pentru notificarea, de către debitor, a organului fiscal competent, cu privire la intenţia sa restructurare a obligațiilor  bugetare. 
  • a fost prelungit până la data de 30 octombrie 2020 termenul de depunere a solicitării de restructurare

IV.    Alte măsuri fiscale au fost adoptate, printre care:

(i)    Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate în termen de cel mult 30 de zile de la încetarea stării de urgență, acestea nefiind considerate obligaţii fiscale restante.

(ii)    Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

(iii)    Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. 

(iv)    Pe perioada stării de urgență, sunt autorizați ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu COVID-19.

V.    (i) Pe perioada stării de urgență, IMM-urile care şi-au întrerupt activitatea total sau partial și dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, profesiile care îndeplinesc servicii de interes public (notari, avocați, executori), cabinetele medicilor de familie şi cele stomatologice în care îşi desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane, precum și federaţiile sportive naţionale/cluburile sportive care deţin certificat de identitate sportive și a căror activitate este direct afectată, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

(ii) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, cu excepția celor privind chiria sau serviciile de utilități,  încheiate de IMM-urile care dețin certificatul de situație de urgență, poate fi invocată forța majoră numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora, luând în considerare condițiile excepționale generate de starea de urgență.

(iii) Pe perioada stării de urgență, IMM-urile care dețin certificatul de situație de urgență nu datorează penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile.

VI.  Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real de către persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, precum și de către asociații și fundații se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

image

Încă nu oferi carduri de masă angajaților tăi? Solicită o ofertă personalizată pe nevoile afacerii tale

Solicită oferta

Sau discută direct cu un consultant financiar Edenred pentru a primi mai rapid o ofertă personalizată.

Contactează-ne

Cu ce te putem ajuta?