Skip to main content

REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE RECOMANDĂRI "Tu recomanzi, Edenred te rasplătește”

Actualizat la 01 Septembrie 2023

 

Art. 1 ORGANIZATOR

Prezentul program de recomandări (denumit în continuare ,,Programul”) este organizat de societatea comercială Edenred România S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în București, Sector 4, Calea Șerban Vodă nr. 133, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J/40/5659/1998, Cod unic de înregistrare RO10696741, având un capital social subscris și vărsat de 73 162 108 de lei (denumită în continuare „Organizatorul”) în condițiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

Art. 2 DURATA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Programul se desfășoară începănd cu data de 25 iunie 2018, pe o perioadă nelimitată. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta derularea Programului în orice moment, prin informarea prealabila a publicului efectuată prin intermediul site-ului www.edenred.ro cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de încetarea efectivă a Programului.

Art. 3 PARTICIPARE

Participarea la Program este deschisă oricărei persoane fizice cu cetățenie română și cu domiciliul în România, care a împlinit vârsta de 18 ani până la data transmiterii recomandării („Participantul”) și care, pe durata desfășurarii Programului, a recomandat, prin completarea corectă a formularului de recomandări pus la dispoziție de Organizator (Formularul „Tu recomanzi, Edenred te răsplătește” denumit în continuare și „Formularul de recomandare”), cel puțin o companie care indeplinește condițiile art. 4 de mai jos („Compania Recomandată”).

Nu pot avea calitatea de Participanți la acest program de recomandări angajații Organizatorului sau membrii de familie ai acestora până la gradul al IV-lea, precum și persoanele juridice ce controlează direct sau indirect compania recomandată (de ex. administratori, directori generali ai companiei recomandate).

Art. 4 COMPANII RECOMANDATE

O Companie recomandată în sensul prezentului Regulament este orice persoană juridică română sau straină cu angajați pe teritoriul României, care, la momentul primirii de către Organizator a Formularului de Recomandare conținând datele acesteia, nu este deja client al Organizatorului, pentru orice serviciu oferit de Organizator, neavând nicio factură emisă de Organizator pe numele ei sau achitată în ultimele 12 luni.

Nu se consideră a fi o Companie Recomandată persoana juridică controlată direct sau indirect de către persoana care completează Formularul de recomandare, precum și situația în care Participantul are calitatea de director ori administrator al persoanei juridice recomandate.

Art. 5 MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Începând cu data de 25 iunie 2018, Organizatorul pune în mod gratuit la dispoziția viitorilor Participanti Formularul de Recomandare „Tu recomanzi, Edenred te răsplatește”, care va fi disponibil pe site-ul https://www.edenred.ro/ro/recomanda-companie-castiga

Ulterior obținerii acordului din partea persoanei de contact a Companiei recomandate cu privire la transmiterea către Edenred a datelor sale de contact, Participanții vor completa Formularul de Recomandare cu informații corecte și complete, și vor trimite Formularul de Recomandare Organizatorului prin intermediul paginii https://www.edenred.ro/ro/recomanda-companie-castiga sau pe email la adresa recomanda-RO@ edenred.com ori prin poștă la adresa Calea Șerban-Voda nr 133, sector 4, București, Edenred România SRL.

Pentru fiecare Companie recomandată, Participanții completează un Formular de Recomandare.

La primirea Formularului de Recomandare, Organizatorul va include datele Companiei Recomandate în baza sa de date și va contacta telefonic Compania Recomandată pentru a-i prezenta oferta produsului card de masă Edenred și a-i propune sa devină client al Organizatorului pentru aceste servicii.

Dacă pe parcursul Programului de Recomandare, mai mulți Participanți recomandă aceeași companie (identificată după cheia unică CUI), Organizatorul îl va lua în considerare doar pe primul Participant care a recomandat compania în cauză și il va recompensa conform Grilei de bonusare, dacă recomandarea respectă prezentul Regulament.

Art. 6 RECOMPENSA

În cazul în care, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea de către Organizator a Formularului de Recomandare, Compania Recomandată de un Participant prin Formularul de recomandare devine clientă a Organizatorului pentru produsul card de masă Edenred (tichete de masă), având deja, în acest termen, o factură achitată pentru astfel de servicii, Organizatorul acordă respectivului Participant o recompensă, doar pentru prima comandă a Companiei Recomandate ce satisface cerintele prezentului Regulament, ce constă în bani transferaţi către contul Participantului, cu sume conform grilei următoare:

Nr. salariaţi beneficiari   |   Valoarea minimă a comenzii   |   Valoarea recompensei

între 2 - 10 salariaţi        |                 1.000 lei                         |           150 lei

între 11 - 20 salariaţi      |                  5.300 lei                         |            250 lei

între 21 - 50 salariaţi      |                 10.000 lei                       |            350 lei

peste 50 salariaţi            |                 25.000 lei                       |            450 lei

„Număr salariați beneficiari” reprezintă numărul de beneficiari corespunzători primei facturi emise de Organizator pe numele Companiei Recomandate care i-a devenit client și achitate de aceasta, fiind calculat ca raportul dintre valoarea nominală a comenzii Companiei Recomandate conform primei facturi emise de Organizator și numărul de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care este emisă respectiva factură.

Un Participant poate cumula un număr nelimitat de astfel de recompense, în funcție de numărul de Companii Recomandate de el care devin cliente ale produsului card de masă Edenred oferite de Organizator.

Edenred te rasplătește” care vor deveni eligibili pentru premiu după această dată (compania recomandată va avea o primă factură plătită pentru tichete de masă Edenred după 25 iunie 2018, respectând condițiile din acest Regulament).

Organizatorul va trimite Participantului recompensele prin transfer bancar către un cont bancar comunicat de către Participant, în maxim 30 de zile de la data la care a devenit eligibil.

Art. 7 INFORMAȚII

Participanții au obligația ca toate informațiile pe care le furnizează prin intermediul Formularului de Recomandare să fie adevarate, exacte și complete și transmise către Edenred doar dacă există consimțământul persoanelor de contact în acest sens. Organizatorul atenționează Participanții asupra faptului că informațiile eronate nu vor fi luate în considerare pentru a acorda unei persoane calitatea de Participant la Program și/sau recompensele de la art. 6 de mai sus și nu vor angaja raspunderea Organizatorului în raporturile cu Participanții sau cu terții.

Art. 8 DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se angajează să asigure confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul Formularului de Recomandare și să le prelucreze în stricta conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și doar în scopul implementării prezentului Regulament. În virtutea GDPR, participanții, precum și persoanele de contact din cadrul Companiilor Propuse au dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal ale acestora (au dreptul de a obține de la Edenred confirmarea că prelucrează datele personale, precum și informații privind specificul prelucrării), au dreptul de a cere rectificarea (modificarea) sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor (au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat, spre exemplu în format Excel). Pentru mai multe informații, se poate consulta Politica de confidenţialitate a Edenred.

În plus, au dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, se va transmite o solicitare pe adresa: gdpr-ro@edenred.com. Se poate transmite de asemenea o cerere personalizată, semnată și datată cu datele personale a căror actualizare sau ştergere se solicită, la adresa sediului social, în atenţia responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal: Sediul Edenred București, Calea Șerban Vodă 133, 040205 - Sector 4, București.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Grupului Edenred, având următoarele date de contact: dpo.romania@edenred.com.

Art. 9 TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, reține și vira la bugetul de stat impozitul aferent fiecărei recompense în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului recompensat. Astfel că Organizatorul va transfera către Participant valoarea premiului după reținerea impozitelor.

Art. 10 LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vor fi supuse spre soluţionare instanțelor judecătorești române competente în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Art. 11 REGULAMENTUL PROGRAMULUI

Prezentul Regulament este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul Organizatorului https://www.edenred.ro/ro/recomanda-companie-castiga pe întreaga perioadă de desfășurare a Programului. Participarea la Program implică acceptarea fără rezerve de către Participanți a tuturor dispozițiilor prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, dar nu înainte de a informa publicul în termen rezonabil prin intermediul site-ului www.edenred.ro cu privire la modificarea (modificarile) survenită(e), modificarea intervenită urmând a se aplica doar în legatură cu recomandările/situațiile apărute după intrarea în vigoare a respectivei modificări.

Prezentul Regulament Oficial este valabil pe o perioadă nedeterminată.

EDENRED ROMÂNIA SRL

 

Cu ce te putem ajuta?