Skip to main content

Intrebari frecvente

Tichetele de masă se pot acorda în valoarea maximă stabilită de guvern pentru fiecare zi lucrată, în maximul de zile lucrătoare ale lunii. 

Începând cu data de 01 Februarie 2022, tichetele de masă se vor emite exclusiv pe suport electronic, sub formă de card. Nu se vor mai putea face comenzi de tichete de masă pe hârtie

Conform legii, daca respectiva comanda este pentru luna in curs sau pentru o perioada anterioara, atunci carduriIe se reincarca in maxim 1 zi lucratoare de la incasare. Daca o comanda este pentru luna viitoare,  cardurile se reincarca in prima zi lucratoare a ultimei decade din luna.

Nu este permisa alimentarea cardului de masa cu alte sume in afara celor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa.

Da. Important este momentul incasarii in contul Edenred. In functie de perioada pentru care se comanda, incarcarea se face intr-o zi lucratoare de la incasare daca respectiva comanda este pentru luna in curs sau pentru o perioada anterioara.Daca o comanda este pentru luna viitoare, atunci incarcarea se face in prima zi a ultimei decade a lunii curente, conform legii.

Cardul poate ramane in posesia utilizatorului pentru a putea utiliza sumele disponibile pe acesta sau poate fi solicitat de angajator, daca pe card sunt incarcate sume necuvenite si necheltuite de beneficiar.

In aceasta situatie, conform legii, angajatul are obligatia sa returneze tichetele de masa necuvenite. Angajatorul poate opta pentru a lasa cardul angajatului sau a-l retine. Returnarea contravalorii tichetelor de masa neutilizate si necuvenite se va face in contul clientului in termen de maxim 3 zile lucratoare, in baza unei cereri scrise.  

În cazul în care un angajat își blochează cardul pierdut/furat/deteriorat, se va genera o comandă de reemitere, pe care o va confirma compania client, la solicitarea Edenred.  În cazul în care un beneficiar dorește doar blocarea temporară a cardului, în speranța că îl va găsi, poate să solicite acest lucru prin intermediul contului de utilizator din aplicația mobilă sau platforma My Edenred sau telefonic, prin apel la Serviciul Clienți 021 301 33 66. Activarea se va face tot prin contul de utilizator sau prin apel la Serviciul Clienți. Fiecărui card îi sunt atribuite datele de identificare ale beneficiarului, așa cum sunt comunicate de clienți către Edenred, la producerea cardurilor: denumire companie, CNP beneficiar, dată nașterii, adresa beneficiar.

Formularul de comanda este unic. Acelasi fisier electronic se foloseste pentru orice tip de comanda.

Nu, cardul este valid doar in cadrul companiei unde activa salariatul atunci cand l-a primit.

Posesorul cardului este informat in mod automat prin email cu privire la: momentul alimentarii, numarul de tichete incarcate, valoarea nominala a unui tichet, valoarea totala incarcata, soldul cardului dupa incarcare. Notificarea se trimite doar pentru reincarcari, nu si la incarcarile initiale. Pentru a primi notificarea, este necesar sa se completeze adresa de email a utilizatorilor de card in fisierul de comanda. Alternativ, utilizatorii de card pot afla in permanenta soldul cardului si istoricul tranzactiilor prin aplicatia mobila My Edenred sau prin platforma online.

La cerere, clientul poate primi lista cu cardurile blocate de la persoana de contact Edenred.

Angajatorul suporta toate costurile legate de emiterea si acordarea tichetelor de masa electronice. Conform legii, cardul nu implica nici un cost suplimentar pentru angajat.

Începând cu data de 01 Februarie 2022, tichetele de masă se vor emite exclusiv pe suport electronic, sub formă de card. Nu se vor mai putea face comenzi de tichete de masă pe hârtie

Timpul de livrare a cardurilor noi este de maximum 6 zile lucratoare de la incasare, conform contractului.

Ca si in cazul tichetelor pe suport hartie, costurile angajatorului difera in functie de numarul de beneficiari si de numarul adreselor de livrare. Cu toate acestea, costurile cu achizitia tichetelor de masa pe card vor fi similare cu cele ale comenzilor tichetelor pe hartie, aplicandu-se in plus taxele de emitere a cardurilor. Pentru a primi o oferta personalizata, va rugam sa ne contactati.

Începând cu data de 01 Februarie 2022, tichetele de masă se vor emite exclusiv pe suport electronic, sub formă de card. Nu se vor mai putea face comenzi de tichete de masă pe hârtie

Prin Edenred Online, folosind un fisier Excel template pe care Edenred il pune la dispozitia clientului. In acelasi fisier exista un sheet pentru comanda de carduri noi si un sheet pentru comenzi recurente de reincarcare.

Tichetele de masa pe suport electronic sunt, la fel ca si tichetele pe hartie, bonuri de valoare dedicate exclusiv alocatiei individuale de hrana a angajatilor. Cardurile sunt dezvoltate de Edenred sub sigla MasterCard® si sunt prevazute cu CIP, incorporand cea mai noua tehnologie ce confera securitate sporita si viteza. Aceste carduri de masa pot fi folosite si in modul “Contactless”, fara necesitatea introducerii codului PIN pentru platile sub 200 lei.

Dupa ce a fost stabilit vizualul noului card impreuna cu compania client si Edenred, livrarea acestora se poate face in 6 zile lucratoare de la incasare.

Dacă tichetele electronice erau acordate pentru perioada lucrată în cadrul companiei angajatorului și sunt încă valabile, acestea pot fi cheltuite de utilizator, chiar dacă nu mai lucrează în prezent în acea companie. Dacă tichetele sunt expirate, utilizatorul nu le mai poate cheltui.

Pentru emitere de noi carduri ( noi angajati)

1. Compania trimite la Edenred fisierul de comanda pentru carduri, completat cu informatiile aferente comenzii de carduri noi.

2. Edenred emite factura proforma si aceasta este platita de catre client

3. Clientul primeste cardurile noi si le distribuie utilizatorilor

4. Clientul primeste o notificare automata de la Edenred dupa fiecare comanda, continand informatiile comenzii plasate. In corpul acestui e-mail va gasi Parola de receptionare carduri si Numarul de comanda. Clientul trebuie sa trimita aceste informatii (parola si numar comanda) catre Edenred, utilizand adresa de e-mail specificata in contract la nivel de Responsabil receptie carduri. Mesajul continand parola de receptionare si numarul comenzii trebuie trimis de catre client DOAR de la adresa de email a responsabilului de receptie carduri inscrisa in contract. Transmiterea respectivului mesaj reprezinta confirmarea faptului ca angajatorul (Clientul) ori salariatii sai se afla deja in posesia cardurilor pe care urmeaza sa fie incarcate tichetele de masa)

5. Edenred alimenteaza cardurile. Din motive de siguranta, cardurile nou-emise vor fi incarcate cu sumele corespunzatoare doar dupa confirmarea receptiei de catre client.

Pentru reincarcarea cardurilor deja existente si confirmate

1.Compania trimite la Edenred fisierul de comanda, completat cu informatiile aferente reincarcarii. Se selecteaza perioada pentru care se doreste comanda (luna anterioara, luna in curs ori luna viitoare).

2. Edenred emite factura proforma si aceasta este platita de catre client

3. Se alimenteaza carduriIe in maxim 1 zi lucratoare de la incasare, daca o comanda este pentru luna in curs sau pentru o perioada anterioara, respectiv in prima zi a ultimei decade din luna, daca o comanda este pentru luna viitoare, cf legii.

Yes. For mixed orders, containing vouchers and cards, Edenred issues two separate invoices and the payment will be made in two separate accounts.

Yes, for mixed orders containing vouchers and cards, it is necessary to place two separate orders. In this case, Edenred will issue two separate invoices and the payment will be made in two separate accounts.

The employer covers all the costs related to the issue and award of electronic meal vouchers. According to the law, the card does not imply any additional cost for the employee.

Upon request, the client can receive the list of blocked cards, from Edenred’s contact person.

The cardholder is informed automatically, by email, regarding: the moment of the funding, the number of vouchers funded, the face value of a voucher, the total amount funded, the card’s balance after the funding. The notification is sent only for the subsequent fundings, and not for the initial fundings. In order to receive the notification, it is necessary to fill in the cardholders’ e-mail address in the order file. Alternatively, card users can find out, at any time, the card’s balance and transaction history using My Edenred mobile app or web platform.

No, it cannot. The card is valid only within the company where the employee was working when he/she received it.

The order form is unique. The same electronic file is used for any type of order.

If an employee blocks the lost/stolen/damaged card, a reissuing order will be generated, that the client company will confirm, upon the request sent by Edenred. If a beneficiary wishes only to temporarily block the card, hoping that he/she will find it, this can be requested through the user account on My Edenred platform or by phone, by calling the Customer Service at 021 301 33 66. The activation is also performed through the user account or by calling Customer Service. Each card is assigned the beneficiary’s identification data, as the client communicated them to Edenred, for the production of the card: company name, personal number of the beneficiary, birth date, address of the beneficiary.

In this case, according to the law, the employee must return the undue meal vouchers. The employer can opt to leave the card to the employee or to withhold it. The return of the unused or undue meal vouchers’ value is made in the client’s account, within maximum 3 business days, based on a written request. 

If the electronic vouchers were awarded for the period that the employee worked within the employer’s company and they are still valid, they can be spent by the user, even if he/she no longer works in that company. If the vouchers are expired, the user can no longer spend them.

The card remains with the user, so that he/she can use the amounts available on the card, or it can be requested by the employer, if there are undue and unspent amounts funded on the card.

Yes it can. What is important is the moment when the payment is received in Edenred’s account. Depending on the period for which the order is placed, the funding is made within one business day from the moment when the payment is received, if the order is placed for the current month, or for a previous period. If the order is placed for the following month, the funding is made on the first day of the last decade of the current month, according to the law.

It is not allowed to fund the meal card with any other amounts except those representing the value of meal vouchers.

According to the law, if the order is placed for the current month or for a previous period, then the cards are loaded within maximum 1 business day from the moment when the payment is received. If the order is placed for the following month, the funding is made on the first day of the last decade of the month.

Yes, it is. Employers can opt for mixed orders (vouchers and card), depending on their preferences and their employees’ preferences.

Once the design of the new card is established by the client company, the delivery of the cobranded cards can be made within 6 business days from the moment when the payment is received.

The delivery time for new cards is of maximum 6 business days from the moment when the payment is received, according to the contract.

All the card orders can be placed via My Edenred platform.

For issuing new cards (new employees)

1. The company sends the card order file to Edenred, once it is filled in with the information required for new cards order.
2. Edenred issues the pro-forma invoice and it is paid by the client
3. The client receives the new cards and distributes them to the users
4. The client receives an automatic notification from Edenred after each order. This notification contains the information related to the placed order. In the body of the email, there is a card reception Password and the Order number. The client must send this information (password and order number) to Edenred, using the e-mail address specified in the contract for the person in charge of the card reception. The message containing the reception password and the order number must be sent by the client ONLY to the e-mail address of the person in charge of card reception, which is specified in the contract. Sending the said message represents the confirmation that the employer (the Client) or its employees have actually received the cards that will be funded with the meal vouchers.
5. Edenred funds the cards. For security reasons, the newly issued cards shall be funded with the corresponding amounts only after confirmation of their reception by the client

For subsequent fundings of already existing and confirmed card

1. The company sends the order file to Edenred, once it is filled in with the information related to the funding. The company selects the period for which the order is intended (previous month, current month or the following month).
2. Edenred issues the pro-forma invoice and it is paid by the client
3. The cards are funded within maximum 1 business day from the moment when the payment is received, if an order is for the current month or for a previous period, and respectively in the first day of the last decade of the month, if the order is for the following month, according to the law

An order can be placed through My Edenred platform, using an Excel template file that Edenred provides to the client. In the same file, there is a sheet for ordering new cards and a sheet for recurrent orders of subsequent fundings.

As in the case of paper vouchers, the costs involved for the employer can vary depending on the number of beneficiaries and the number of delivery addresses. Nevertheless, the costs for purchasing meal vouchers on card shall be similar to those associated to ordering paper vouchers. In order to get a customized offer, please contact us.

It is not compulsory to choose the card support for awarding meal vouchers. Employers can opt either to award meal vouchers on paper, or award them on card, depending on their preferences and their employees’ preferences. Moreover, Edenred clients can choose to send mixed orders, for both paper vouchers and cards.

Just like paper vouchers, meal vouchers on electronic support are value bills dedicated exclusively for the individual food allowance awarded to employees. Cards are developed by Edenred under the MasterCard® logo and are provided with a MICROCHIP, incorporating the newest technology, which confers increased security and speed. These meal cards can be used also contactless, without being necessary to enter the PIN code for payments under 200 lei.

Tichetele de masa pe suport electronic sunt, la fel ca si tichetele pe hartie, bonuri de valoare dedicate exclusiv alocatiei individuale de hrana a angajatilor. Cardurile sunt dezvoltate de Edenred sub sigla MasterCard® si sunt prevazute cu CIP, incorporand cea mai noua tehnologie ce confera securitate sporita si viteza. Aceste carduri de masa pot fi folosite si in modul “Contactless”, fara necesitatea introducerii codului PIN pentru platile sub 200 lei.

Edenred ofera tuturor posesorilor de carduri acces permanent si gratuit la informatii despre soldul cardului si istoricul tranzactiilor prin urmatoarele canale:
- contul web My Edenred 
- aplicatia mobila My Edenred, care poate fi descarcata pe telefoanele de tip smartphone iOS, Android
- prin apel la numarul de telefon 021 301 33 66 (IVR-robot telefonic sau operator)
- pe email, angajatii sunt instiintati automat de catre Edenred cu privire la data alimentarii, valoarea tichetelor de masa transferate pe suport electronic si soldul cardului dupa incarcare

Valabilitatea suportului electronic este de 4 ani

Dupa expirare, sumele sunt pierdute. Clientul poate solicita inainte de expirare returnarea acestor sume, asa cum se procedeaza in prezent cu tichetele pe hartie neutilizate si necuvenite. In maxim 3 zile lucratoare de la solicitare, Edenred deconteaza aceste tichete clientului. De asemenea, suma se poate folosi ca avans la urmatoarea comanda, daca clientul solicita acest lucru.

Nu, comenzile de carduri Ticket Restaurant se pot procesa doar in baza unei comenzi ferme confirmate de catre compania angajatoare, care a semnat un contract de client cu Edenred, folosind fisierul de comanda. 

Suma de pe card are aceeasi valabilitate ca si in cazul tichetelor de masa in format hartie. Tichetele de masa sunt valabile in anul in care au fost emise, cu exceptia celor emise in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care pot fi utilizate pana la 31 decembrie, anul urmator.

În prezent, Edenred deține cea mai extinsă rețea de comercianți parteneri la nivel național, acoperind toate județele ca distribuție. Tichetele de masă pe card pot fi folosite doar în magazinele dotate cu POS sau care dețin aplicația Global Payment și care au semnat un contract de afiliere cu Edenred. La acest link poate fi găsită lista completă de comercianți: https://www.edenred.ro/ro/parteneri-ticket-restaurant sau accesând harta comercianților

In caz de pierdere sau furt, cardul trebuie blocat imediat, pentru a nu pierde sumele incarcate pe acesta. Card-ul se poate bloca (ireversibil) prin intermediul contului de utilizator din aplicația mobilă sau platforma My Edenred sau prin apel la numarul 021 301 33 66. In cazul in care un beneficiar doreste blocarea temporara a cardului, in speranta ca il va gasi, cardul poate fi blocat temporar (reversibil) prin aceleasi mijloace mentionate mai sus.

Termenul si conditiile in care pot fi returnate produsele, precum si modalitatea de restituire a contravalorii acestora sunt reglementate in cadrul politicii de retur a fiecarui comerciant partener. In practica, comerciantul restituie o suma de bani (cash) indiferent de modalitatea de plata initiala ori de instrumentul de plata prin intermediul caruia s-a efectuat plata.

Nu, conform legii, cardurile Ticket Restaurant nu permit retragerea sau transferul de fonduri, ci pot fi utilizate exclusiv pentru plata produselor alimentare.

La momentul achitarii produselor alimentare din cadrul unitatilor partenere Ticket Restaurant Card, de pe cardurile de masa este luata valoarea integrala a produselor cumparate, chiar daca aceasta presupune utilizarea de fractii ale valorii nominale a unui tichet. 
Utilizatorii cardurilor pot alege sa plateasca fie introducand cardul in POS si tastand codul PIN, fie prin tehnologia "contactless" in cadrul unitatilor care afiseaza sigla "contactless", prin simpla apropiere a cardului de cititorul special. 
• Pentru platile contactless sub 100 de lei nu este necesar codul PIN, iar ridicarea chitantei este optionala
• Pentru platile contactless ce depasesc 100 de lei este obligatorie confirmarea prin cod PIN
• Pentru orice tranzactie initiata contactless, dar esuata, se va relua plata in mod standard, prin introducerea cardului in POS

Important: inainte de a efectua prima tranzactie “contactless”, este necesar sa se efectueze in prealabil cel putin o tranzactie introducand cardul in POS si tastand codul PIN.

Codul PIN este necesar in cazul platilor clasice (non-contactless) si in cazul platilor “contactless” care au o valoare de peste 100 de lei.

Da, utilizatorii au libertatea sa cheltuie orice suma doresc din fondurile disponibile pe card. Nu exista un minim obligatoriu, iar maximu-ul este dat de suma existenta pe card la acel moment.

Pentru platile “Contactless” ce depasesc 100 de lei este obligatorie introducerea codului PIN.

Cardul nu se blocheaza, tranzactia insa nu e confirmata pana la introducerea codului PIN corect.

PIN-ul poate fi reamintit prin intermediul contului de utilizator din aplicația mobilă sau platforma online My Edenred, ori prin apel la 021 301 33 66. 

Sumele cu care sunt alimentate cardurile de masa au aceeasi perioada de validitate ca si tichetele de masa pe hartie. Astfel, un tichet de masa emis pana la data de 31 octombrie poate fi utilizat pana la data de 31 decembrie a anului de emitere. Un tichet de masa emis incepand cu data de 1 noiembrie anul curent poate fi utilizat pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului de emitere.

Conform legii este interzis angajatorilor sa taxeze in vreun fel angajatii sau sa diminueze valoarea nominala a tichetelor de masa electronice. Toate costurile cu tichetele de masa electronice vor fi suportate de catre angajatori.

For contactless payments exceeding 100 lei, it is compulsory to enter the PIN code.

The PIN code is necessary in case of classic payments (non-contactless) and in case of contactless payments for values exceeding 100 lei.

No, they can’t. Orders of Ticket Restaurant cards can only be processed based on a firm order confirmed by the employing company, which has signed a client contract with Edenred, using the order file. 

The deadline and the conditions for returning the products, as well as the manner of refunding their value are regulated by the return policy of each merchant. In practice, the merchant refunds an amount of money (cash) regardless of the initial payment method or the payment instrument used to make the payment.

When paying for food products in the Ticket Restaurant Card partner units, the full value of the purchased products is subtracted from the meal cards, even if this means using fractions of a meal voucher’s face value.
Card users can choose to pay either by inserting the card in the POS and entering the PIN code, or through the contactless technology in the units displaying the “contactless” logo, by simply bringing the card close to the special reader.
• For contactless payments under 200 lei the PIN code is not necessary, and picking up the receipt is optional
• For contactless payments exceeding 200 lei, the confirmation using the PIN code is compulsory
• For any contactless transaction that fails, the payment will be performed again using the standard method, by inserting the card in the POS.

Important: before performing the first contactless transaction, it is necessary to perform at least one transaction using the standard method, by inserting the card in the POS and entering the PIN code.

Yes, they can. Users are free to spend any amount they wish, from the funds available on the card. There is no compulsory minimum amount, and the maximum amount is represented by the amount available on the card at that time.

The card will not be blocked, but the transaction will not be confirmed until the correct PIN code is entered.

The PIN code can be reminded through the My Edenred mobile app, online platform or by calling 021 301 33 66.

According to the law, it is prohibited for employers to charge their employees in any way or diminish the face value of the electronic meal vouchers. All the costs related to the electronic meal vouchers shall be covered by the employers.

In case of loss or theft, the card must be immediately blocked, in order to avoid losing the amounts funded on it. The card can be blocked (irreversibly) through the user account on the My Edenred platform, or by calling 021 301 33 66. If a beneficiary wishes to temporarily block the card, hoping that he/she will find it, the card can also be temporarily blocked (reversibly) using the same methods, specified above.

The amounts funded on the meal cards have the same period of validity as the meal vouchers on paper. Thus, a meal voucher issued before October 31st can be used until December 31st of the year of issue.  A meal voucher issued from November 1st onwards during the current year, can be used until December 31st of the year following the year of issue.

Edenred offers permanent and free access to information related to the card’s balance and transaction history, through the following channels:
-  My Edenred web platform
- My Edenred mobile app, which can be downloaded on iOS, Android
- by calling 021 301 33 66 (IVR-answering machine or operator)
- by email; employees are automatically notified by Edenred regarding the funding date, the value of the meal vouchers transferred on the electronic support and the card’s balance after the funding

After expiry, the amounts are lost. The client can request, before expiry, the return of these amounts, as it is currently done with unused and undue paper vouchers. Within maximum 3 days from the request, Edenred settles these vouchers for the client. Moreover, the amount can be used as advance payment for the next order, if the client requests this.

The amount available on the card has the same validity period as the meal vouchers on paper. Meal vouchers are valid during the year when they were issued, except for those issued between November 1st – December 31st, which can be used until December 31st of the following year.

The validity period of the electronic support is 4 years.

Currently, Edenred has the largest network of partner merchants nationwide, covering all the counties in terms of distribution. The cards can only be used in the stores that have POS and have signed an affiliation contract with Edenred. Ticket Restaurant® card can also be used to pay in the most developed network of partner merchants, with 100% national coverage.

Just like paper vouchers, meal vouchers on electronic support are value bills dedicated exclusively for the individual food allowance awarded to employees. Cards are developed by Edenred under the MasterCard® logo and are provided with a MICROCHIP, incorporating the newest technology, which confers increased security and speed. These meal cards can be used also contactless, without being necessary to enter the PIN code for payments under 200 lei.

Tichetele de masa pe suport electronic sunt, la fel ca si tichetele pe hartie, bonuri de valoare dedicate exclusiv alocatiei individuale de hrana a angajatilor. Cardurile sunt dezvoltate de Edenred sub sigla MasterCard® si sunt prevazute cu CIP, incorporand cea mai noua tehnologie ce confera securitate sporita si viteza. Aceste carduri de masa pot fi folosite si in modul “Contactless”, fara necesitatea introducerii codului PIN pentru platile sub 200 lei.

 

Acceptarea cardurilor Ticket Restaurant® emise de Edenred se face utilizând POS-urile existente deja in magazinele dumneavoastra. Astfel, înrolarea POS-urilor în rețeaua noastră nu implică niciun cost suplimentar pentru comercianți. Din punct de vedere comercial, acceptarea cardurilor presupune semnarea unui contract sau a unui act adițional la contractul inițial cu Edenred (dacă e cazul).

Decontarea este facuta de banca acceptatoare si Edenred nu intervine in acest proces. Astfel, factura este achitata reactiv de afiliat, dupa ce o primeste.

Prin acceptarea la plată a  cardului Ticket Restaurant® emis de Edenred, comercianții parteneri beneficiază de o decontare mai rapidă a sumelor corespunzătoare tichetelor de masă pe card, în  aproximativ 24h de la momentul plăţii, așa cum ați negociat cu banca acceptatoare de la care aveți POS. De asemenea, se simplifică gestiunea tichetelor pe card, prin reducerea costurilor de manevrare: eliminarea ștampilării și datării tichetelor pe verso, depozitării, numărării și centralizării, transportului și a rambursării acestora. Cardurile de masă permit plata cu orice sumă aflată pe card, indiferent de valoarea unui tichet de masă, iar plata cu cardul este mai rapidă datorită tehnologiei „contactless”.

Termenul si conditiile in care pot fi returnate produsele, precum si modalitatea de restituire a contravalorii acestora sunt reglementate in cadrul politicii de retur a fiecarui comerciant partener. In practica, comerciantul restituie o suma de bani (cash) indiferent de modalitatea de plata initiala ori de instrumentul de plata prin intermediul caruia s-a efectuat plata.

La momentul achitării alimentelor în unităţile alimentare, de pe cardurile de masă va fi luată valoarea integrală a produselor cumpărate, chiar dacă aceasta presupune utilizarea de fracţii ale valorii nominale a unui tichet.

Platile de tip "Contactless" pot fi efectuate pentru orice suma disponibila pe card.

Cardurile de masa sunt compatibile cu POS-urile deja existente in magazinele care au contract de afiliere incheiat cu Edenred pentru acceptarea tichetelor de masa electronice, deci nu e nevoie de investitii suplimentare din partea comerciantilor.

Începând cu data de 01 Februarie 2022, tichetele de masă se vor emite exclusiv pe suport electronic, sub formă de card. În continuare, în piață, vor mai exista tichete de masă pe suport hârtie neconsumate, însă acestea vor fi valabile pentru acceptare la plată până la finalul lui 2022. 

Tichetele de masă pe card vor putea fi utilizate numai în acele unităţi de alimentaţie publică care sunt dotate cu POS-uri şi care au contract de afiliere încheiat cu Edenred, emitentul tichetelor de masă Ticket Restaurant card. Tichetele de masă pe card Ticket Restaurant vor avea o rețea de magazine partenere care va cuprinde atât magazine alimentare, supermarket-uri si hypermarketuri precum și restaurante, bistrouri, unități fast food sau  firme de catering și de mâncare livrată. 

Ticket Restaurant® cards issued by Edenred are accepted using the POSs currently existing in your stores. Thus, the enrollment of POSs in our network does not imply any additional cost for merchants. From a business point of view, acceptance of the cards implies signing a contract or an addendum to the initial contract signed with Edenred (if applicable).

By accepting Ticket Restaurant® card issued by Edenred as payment method, the partner merchants benefit from a faster settlement of the amounts corresponding to the meal vouchers on card, within approximately 24h from the moment of payment, as you have negotiated with the accepting bank. Moreover, the management of vouchers on card is simplified, by reducing handling costs: eliminating the stamping and writing the date on the back of the vouchers, storing, counting and centralizing, transporting and reimbursement of the vouchers. Meal vouchers allow paying any amount that is available on the card, regardless of the value of a meal voucher, and payment by card is faster due to the contactless technology.

Meal vouchers on card can be used only in those public food units that have POS and have signed an affiliation contract with Edenred, the issuer of Ticket Restaurant meal vouchers on card. Ticket Restaurant meal vouchers can be used in the largest network of merchants that include food stores, supermarkets and hypermarkets, as well as restaurants, bistros, fast food units or catering companies and food delivery companies.

The deadline and the conditions for returning the products, as well as the manner of refunding their value are regulated by the return policy of each merchant. In practice, the merchant refunds an amount of money (cash) regardless of the initial payment method or the payment instrument used to make the payment.

The settlement is performed by the accepting bank and Edenred does not interfere in this process. Thus, the invoice is paid reactively by the merchant, once it is received.

When paying for food products in food stores, the full value of the purchased products will be subtracted from the meal cards, even if this means using fractions of a meal voucher’s face value.

Meal cards are compatible with the POSs already existing in the stores which have concluded an affiliation contract with Edenred for accepting electronic meal vouchers, thus no additional investment is necessary from the merchants.

At the moment, meal vouchers on paper support are issued in parallel with electronic meal vouchers. However, the volume of meal vouchers on paper support is decreasing. Employers can opt for mixed orders, containing vouchers on paper and on card, or they can choose to order only meal vouchers on card, or only meal vouchers on paper.

Contactless payments can be performed for any amount available on the card.

Just like paper vouchers, meal vouchers on electronic support are value bills dedicated exclusively for the individual food allowance awarded to employees. Cards are developed by Edenred under the MasterCard® logo and are provided with a MICROCHIP, incorporating the newest technology, which confers increased security and speed. These meal cards can be used also contactless, without being necessary to enter the PIN code for payments under 200 lei.

 
Inca nu ti-am raspuns la intrebare? Completeaza formularul de contact.

 

Date de facturare
  • Cod de identificare Fiscală: RO10696741
  • Număr înregistrare Registrul Comertului: J/40/5659/1998
  • Capital social subscris și vărsat: 52.354.536 LEI
  • Cod operator de date cu caracter personal: 17969
Program de lucru și telefoane utile

*cu excepția zilelor libere legale

  • Program cu publicul: L-V: 08:00-18:00*
  • Biroul de informații - agenția de rambursări: L-V: 08:30-17:30*
  • Rambursări tichete: L-V: 08:30-13:00*

*cu excepția zilelor libere legale

 

Utilizatori carduri Edenred Social pentru Alimente: 021 301 33 03

Widget Landscpae

Calculează-ți economiile în câteva secunde cu cardul de masa Edenred

minus plus

40 RON

0 RON 40 RON
Certificări Edenred
Cu ce te putem ajuta?