Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Edenred - Vocea Magazinelor de Langa Tine Perioada campaniei: 08.11.2021  16.01.2022

 

I.                    SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale Edenred - Vocea Magazinelor de Langa Tine, (denumita in continuare “Campania” este EDENRED ROMÂNIA S.R.L., cu sediul in Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti, telefon: 021.301.33.11, Cod de Identificare Fiscala: RO 10696741; numar inregistrare Registrul Comertului: J40/5659/1998, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998 (denumita in continuare "Organizatorul")

Campania Edenred - Vocea Magazinelor de Langa Tinese desfasoara prin intermediul Agentiei MRM PARTENERI S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4017/2003, cod fiscal RO15300138 (denumita in continuare "Agentia 1")

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917 (denumita in continuare Agentia 2”).

II.                   SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1               Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2               Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul concurs.edenred.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti.

2.3               Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4               Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul concurs.edenred.ro cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III.                 SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1               Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, prin intermediul website-ului www.concurs.edenred.ro (denumit in continuare „Site-ul Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2               Campania se desfasoara in perioada 08.11.2021 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 16.01.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

IV.                SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE

4.1               In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta minimă legala de incadrare in munca la data inceperii Campanieisi care sunt beneficiari ai solutiei de plata pe suport electronic emise de Edenred Romania: Edenred Ticket Restaurant® card si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2               Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3               Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

(i)                  Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;

(ii)                 Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)               Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/ entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv)               Rudele de gradul I si II (respectiv copii/ parinti, frati/ surori) si/ sau sotul/ sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4               Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

4.5               Orice incercare de a Campaniei se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

V.                  SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1               Conditii privind inscrierea in Campanie

5.1.1          Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)       Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b)      Participantul trebuie sa efectueze, in Perioada Campaniei, minimum o tranzactie valida cu tichetele de masa pe suport electronic Edenred Ticket Restaurant® emise de Edenred Romania. Pentru a fi considerata valida, tranzactia trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

-       Sa fie efectuata cu succes (in sensul ca suma aferenta tranzactiei a fost aprobata spre debitare) prin intermediul unui card Edenred Ticket Restaurant® emis de Edenred Romania;

-       Sa reprezinte o tranzactie de achizitie din magazinele mici si mijlocii care accepta la plata cardul de masa Edenred Ticket Restaurant®, in timpul programului de functionare a acestora, si care sunt indicate in lista magazinelor in care se pot efectua tranzactii eligibile in campanie, ce poate fi consultata pe pagina web: www.edenred.ro/ro/concurs-magazine

-       Sa fie efectuata in Perioada Campaniei.

c)       Participantul va inscrie seria cardului Edenred al carui titular este conform modalitatii prevazute in cadrul art. 5.2

d)      Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

e)       Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom si Digi;

f)        Un Participant unic poate inscrie valid seria cardului Edenred maximum 1 o singura data in cadrul Campaniei, insa achizitiile repetate conform punctului b) de mai sus conduc la cresterea numarului de sanse in tragerea la sorti pentru premiile Campaniei, fara a mai fi necesara transmiterea ulterioara a seriei de card Edenred conform modalitatii prevazute in cadrul art. 5.2;

5.1.2             Un Participant unic este definit de aceeasi serie a cardului Edenred. In cazul in care participantul declarat castigator nu poate dovedi detinerea cardului Edenred inscris in cadrul Campaniei, participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

5.1.3             Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie. Organizatorul poate efectua verificari pe tot parcursul Campaniei.

5.1.4             Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta Regulamentul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta:

(a)   incalcari sau nerespectari ale Regulamentului sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie;

(b)  indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/ anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar si a castigatorilor, in situatia in care acestia nu pot prezenta dovezile solicitate pentru validarea inscrierilor/ castigatorilor.

In toate cazurile in care se exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoareaza nicio despagubire de orice natura sau plata Participantului descalificat.

5.1.5             Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea cardului Edenred si a tranzactiilor direct in magazinul care a inregistrat achizitia pe baza cardului Edenred in cauza, fara implicarea directa a Participantului potential castigator. In cazul in care, in urma verificarii, se constata ca achizitia nu exista, Participantul respectiv va fi invalidat/ descalificat, iar Organizatorul poate proceda la suspendarea/ anularea/ solicitarea restituirii drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, in toate situatiile fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire de orice natura sau plata Participantului descalificat/ invalidat.

5.1.6             Un participant poate castiga maximum 2 premii in cadrul Campaniei, mai exact un singur premiu saptamanal ce consta in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si marele premiu ce consta in Card cadou Edenred in valoare de 5000 de lei.

5.1.7             Lista finala a Participantilor eligibili se va stabili dupa confirmarea tranzactiilor de catre platforma de autorizare a platilor si doar Participantii eligibili vor intra in tragerea la sorti.

5.1.8             Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

5.2               Inscrierea in Campanie

Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului concurs.edenred.ro.

Formularul de inscriere se afla in sectiunea „Inscrie-te!” si contine urmatoarele campuri si bife:

-       Serie card Edenred

Seria cardului Edenred este cea de pe verso-ul cardului, formata din 10 cifre

-       Numar telefon

(*) Am luat cunostinta: Termenii si Conditiile regulamentului (**) Am luat cunostinta: Politica de confidentialitate

Toate campurile si bifele formularului sunt obligatorii. Necompletarea/ nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in campanie.

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Inscrie-te!”.

Dupa finalizarea inscrierii, Participantul va primi mesajul de confirmare a acesteia: Felicitari! Te-ai inscris in Campania „Edenred - Vocea Magazinelor de Langa Tine”!

VI.                SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1                  In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:

Nr. crt. | Categorie premiu | Descriere Premiu | Cantitate | Valoare unitara, TVA inclus | Valoare totala, TVA inlcus

1 | Marele premiu | Card cadou Edenred in valoare de 5000 de lei |1 | 5000 | 5000

2 | Premiu saptamanal | Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei | 30 | 100 | 3000

6.2               Valoarea totala a premiilor este de 8000 LEI, TVA inclus

6.3               Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici de a schimba caracteristicile/ parametrii premiilor castigate, ori solicitarea contravalorii premiilor in bani.

6.4               Specificatiile premiilor:

-               Premiile constau in tichete Edenred Cadou pe suport electronic; mai exact, fiecare card cadou Edenred oferit drept premiu va fi alimentat cu suma corespunzatoare valorii premiului in cauza.

-               Cardurile cadou Edenred sunt valabile si vor putea fi utilizate timp de 12 luni de la alimentare.

-               Premiile constand in Card Cadou Edenred vor putea fi utilizate la orice comerciant partener din reteaua de tichete cadou pe suport electronic a Edenred, disponibila pe www.edenred.ro.

6.5               In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum un singur premiu saptamanal si marele premiu.

VII.              SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile oferite in cadrul Campaniei se vor acorda prin intermediul a 11 trageri la sorti.

7.1   Premiile ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei se vor acorda prin intermediul a 10 trageri la sorti saptamanale, astfel:

i.      Saptamana 1 (perioada 08.11.2021  14.11.2021) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 12.11.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 1, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

ii.       Saptamana 2 (perioada 15.11.2021  21.11.2021) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 19.11.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 2, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

iii.       Saptamana 3 (perioada 22.11.2021 28.11.2021) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 26.11.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 3, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

iv.       Saptamana 4 (perioada 29.11.2021 05.12.2021) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 03.12.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 4, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

v.      Saptamana 5 (perioada 06.12.2021  12.12.2021) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 10.12.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 5, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

vi.       Saptamana 6 (perioada 13.12.2021 19.12.2021) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 17.12.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 6, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

vii.      Saptamana 7 (perioada 20.12.2021  26.12.2021) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 24.12.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 7, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

viii.       Saptamana 8 (perioada 27.12.2021  02.01.2022) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 31.12.2021 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 8, 3 castigatori ai premiilor ce constau in

Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

ix.       Saptamana 9 (perioada 03.01.2022  09.01.2022) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 07.01.2022 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 9, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

x.      Saptamana 10 (perioada 10.01.2022 – 16.01.2022) - tragerea la sorti se va realiza pana la data de 21.01.2022 (inclusiv), cel tarziu. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage, din toate tranzactiile valide din Saptamana 10, 3 castigatori ai premiilor ce constau in Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia.

7.2   Marele premiu ce consta in Card cadou Edenred in valoare de 5000 de lei se va acorda prin intermediul unei trageri la sorti organizate ulterior finalizarii campaniei.

Tragerea la sorti pentru marele premiu din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie.

Extragerea se va efectua in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei, in prezenta unei comisii in Bucuresti, in prezenta unui notar public.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

b.       1 castigator al premiului ce consta in Card cadou Edenred in valoare de 5000 de lei;

c.       5 rezerve pentru castigatorul premiului ce consta in Card cadou Edenred in valoare de 5000 de lei;

VIII.            SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1               Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2               Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 apeluri efectuate in maximum 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3               Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1.          In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

a.       Declare faptul ca are drept de participare conform Sectiunii 4 din cadrul Regulamentului

b.       Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail (doar in cazul castigatorilor care opteaza pentru primirea link-ului securizat prin aceasta modalitate), adresa de livrare, seria cardului Edenred Ticket Restaurant

c.       Trimita, in termen de 3 zile lucratoare, in cazul castigatorul premiului ce consta in Card cadou Edenred in valoare de 5000 de lei, copia CI.

Trimiterea copiei CI necesara validarii se realizeaza prin incarcarea acesteia intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce copia CI solicitata in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca copia CI solicitata in termen de 3 zile lucratoare de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentului si, in cazul in care documentul primit prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul folosind link-ul care i-a fost comunicat. In cazul in care Participantul nu reincarca documentul corect, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

2.          In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un SMS cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, in cazul marelui castigator, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea copiei CI necesara validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentul necesar procesului de validare in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de la primirea link-urilor corespunzatoare, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.4               Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.5               Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.6               Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea

Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.7               Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

8.8               Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.concurs.edenred.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maximum 20 de zile de la data validarii acestora.

8.9               Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat/posta, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data publicarii tuturor castigatorilor pe Site-ul Campaniei. Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.10            In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori ori castigatorii nu sunt gasiti de curier la adresa de livrare comunicata in timpul procesului de validare (daca este cazul), premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

IX.                 SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1               Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2               Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea achizitiilor, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

X.                  SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1            Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2            In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3            Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator (ex. pierderea cardului, numar de telefon incorect etc.);

10.4            Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI.                 SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII.               SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1            Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

-  Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2            Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII.             SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1         Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa concurs@edenred.com, sau prin posta la adresa Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, Sector 4 pana la data de 16.02.2022 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.   Contestatiile vor fi solutionate in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2         Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

 

 ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Edenred - Vocea Magazinelor de Langa

Tine (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1.       Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Mediapost Hit Mail In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

EDENRED ROMÂNIA S.R.L. (denumita in continuare "Operatorul"), cu sediul in Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti, RO 10696741, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5659/1998, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998.

MRM PARTENERI S.R.L. (denumita in continuare "Imputernicitul"), cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4017/2003, cod fiscal RO15300138

Mediapost Hit Mail (denumita in continuare "Sub-Imputernicitul"), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

EDENRED ROMÂNIA S.R.L., adresa Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti, email: dpo.romania@edenred.com.;

2.       Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

o   Telefon mobil

o   Serie card Edenred

In plus, pentru castigatori:

(i)                Nume

(ii)               Prenume

(iii)              Data nasterii (pentru confirmarea varstei de peste 18 ani)

(iv)              Adresa de e-mail

(v)               Copie CI (doar in cazul castigatorilor de premii a caror valoare depaseste 600 de lei)

(vi)              Adresa de livrare

(vii)             Vocea in convorbirile telefonice (in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.)

(viii)            Semnatura (pe procesul verbal de predare-primire premiu)

Copia CI va fi prelucrata in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal mai precis de completarea declaratiei 205 Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit (intrucat marele premiu oferit in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul valoric de 600 lei impus de Codul Fiscal).

3.       Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

(i)                 organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)               desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii)             atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

4.       Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

5.       Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – MRM Parteneri, Sub-imputernicitului MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6.       Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la data de 16.02.2022.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10

(zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7.       Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)                  dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)                 dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)               dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)               dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)                 dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)               dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)             dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)            dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti sau prin transmiterea acesteia la adresa de email: dpo.romania@edenred.com.

8.       Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9.       Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal,

de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10.   Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11.   Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Cu ce te putem ajuta?